Participa!!

La implicació i partipació de les mares i els pares en l’escola té efectes positius, tal i com demostren diferents estudis:

La implicació de mares i pares a l’escola té efectes positius en els resultats acadèmics, però té algun altre valor més enllà de l’acompanyament educatiu dels propis fills i filles? Té cap impacte en la comunitat educativa?

Són molts els autors que parlen dels efectes positius que té la presència i la implicació dels pares i mares als centres educatius. Jaeggi, Osiek i Favre (2003) assenyalen que la implicació de les famílies en l’escolarització dels seus fills, així com la participació dels pares en la vida escolar, és cabdal a l’hora de determinar l’èxit o fracàs escolar dels propis fills.

A banda d’aquest efecte més conegut en el rendiment educatiu, la participació també incideix en el comportament dels infants i adolescents, i aconsegueix una actitud més favorable vers l’escola i les tasques escolars, i una autoestima més elevada (Epstein, 2001; Martínez González, 1996; Bolívar, 2006).

En tercer lloc, també repercuteix de manera positiva en la família, que obté una millor implicació en l’educació dels fills, un increment de la comunicació pares-fills i un major desenvolupament d’habilitats de parentalitat positiva (Olmsted, 1991; Martínez González, 1996).

Però la presència dels pares i mares a l’escola transcendeix els beneficis més enllà de l’àmbit familiar i dels propis fills. Un quart grup de recerques indiquen que la participació dels pares a l’escola aporta beneficis als professors: major satisfacció amb la seva professió, més compromís amb l’escola i major reconeixement per part dels pares i els directors (Ozer i Bandura, 1990; Martínez González, 1996).

Per últim, també afavoreix el centre educatiu en general. La democratització enriqueix els objectius del centre, i en millora el funcionament i la qualitat educativa (Charlot, 1994; Darling-Hammond, 1997 i 1999; Furman, 2004; Martínez González, 1996; Bolívar, 2006; Garreta, 2012). Per tant, la participació, presència i implicació de mares i pares a les escoles, més enllà dels propis fills i les relacions familiars, reverteix positivament en la resta de la comunitat educativa i millora la qualitat del centre.

Més que un gra de sorra. Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) a Catalunya

Per això te convidam i aninam a participar a les activitats, actes, esdeveniments que s’organitzen des de l’APIMA. De la mateixa manera, si vols proposar qualque iniciativa o participar en alguna de les comissions de feina no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.