Qui som?

L’APIMA està formada per tots els associats. Es regeix per l’autogovern i pel principi de representació mitjançant l’assemblea general i la junta directiva.

Socis
Podran fer-se socis de l’associació els pares, les mares o tutors dels alumnes matriculats al centre. Per fer-se soci s’ha de sol·licitar l’admissió acreditant la condició indicada anteriorment. A més s’ha de pagar la quota d’inscripció. Pel curs 2019/2020 la quota és de 25€ per família, independentment del nombre de germans que hi hagi matriculats.

Full d’inscripció en format MS Word.
Full d’inscripció en format PDF.
Els avantatges de ser socis són molt significatives, en primer lloc és una manera d’implicar-te i participar en el funcionament de l’escola, i per altra banda et pots beneficiar de les activitats i serveis que s’ofereixen des de l’APIMA.

Assemblea
L’assemblea general és l’òrgan suprem de l’associació i està constituïda per la totalitat dels membres. Es reunirà una vegada a l’any amb caràcter ordinari, i extraordinari tantes vegades com ho acordi la junta directiva per majoria, o bé per sol·licitud de la tercera part dels associats.

Les funcions de l’assemblea general ordinària són:

Examinar i, si s’escau, aprovar la memòria de gestió que anualment ha de presentar la junta directiva, que contindrà una exposició de totes les gestions i activitats realitzades per l’associació.
Aprovar l’estat de comptes del darrer exercici i els pressuposts d’ingressos i despeses del següent, i les quotes ordinàries i extraordinàries que, si s’escau, proposi la junta directiva.
Adoptar les resolucions que, per la seva importància, hi siguin presentades per la junta directiva.
Les funcions de l’assemblea general extraordinària són:

Elegir i destituir els/les components de la junta directiva.
Adoptar aquelles resolucions que hagin motivat la realització de l’assemblea extraordinària.
Aprovar les modificacions dels estatuts i els reglaments de règim interior.
Junta directiva
La junta directiva serà composta per les persones que exerceixin els càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i el nombre de vocals que determini l’assemblea general.

Els membres que hagin de formar part de la junta directiva, seran elegits d’entre els que hagin presentat la candidatura, individual, mitjançant votació emesa pels membres de dret de l’assemblea general corresponent.

Actualment els membres que conformen la junta directiva són:

President – Joan Rotger

Vicepresidenta – Antònia Ramis

Secretària – Francisca Cantallops

Tresorera – Irene Ramon

Vocal – Francisca Alzina

Vocal – Miquel Amorós

Vocal – Pay Moyà

Vocal – Carme Ramis

Vocal – Margalida Solivellas

Vocal – Catalina Tous