Què es l’APIMA de Joan Mas?

És l’associació de pares i mares d’alumnes del col·legi públic Joan Mas de Pollença.

Les finalitats de l’associació són:

 • Assistir els pares i les mares o tutors/es d’alumnes en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills/es o tutelats/des.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre.
 • Promoure la participació dels pares, les mares o els tutors/es dels alumnes en la gestió del centre.
 • Ajudar els pares, les mares o els tutors/es dels alumnes a exercir el dret a intervenir en el control i la gestió del centre.
 • Facilitar la representació i la participació dels pares, les mares o els tutors/es dels alumnes en el Consell Escolar i d’altres òrgans col·legiats del centre.
 • Facilitar el contacte entre els pares, les mares o els tutors/es dels alumnes amb la direcció i el professorat del centre.
 • Ajudar a l’escola en la seva especial i concreta funció pedagògica.
 • Promoure la creació d’institucions, serveis i activitats complementàries del centre, perquè puguin encaminar-se les possibilitats dels alumnes segons la capacitat i l’aptitud de cadascú, d’acord amb una encertada orientació i aprofitant al màxim les ajudes que els organismes oficials i la resta de la societat puguin oferir.
 • Promure la pràctica d’esports i les competicions esportives.
 • Promoure activitats d’extensió educativa, cursos d’orientació familiar, cicles de conferències, publicacions, grups de treball, etc.
 • Promoure la cultura i la llengua catalanes, pròpies d’aquesta comunitat autònoma.

Accedir als estatuts de l’APIMA (PDF)